CHƯƠNG TRÌNH TẠI VIỆT NAM

Trong thời gian hoạt động 22 năm của mình, HI tại Việt Nam triển khai thực hiện 36 dự án xuyên suốt 9 lĩnh vực khuyết tật và 11 lĩnh vực phát triển ổn định. Nhiệm vị của HI hiện tại nhằm phối hợp với chính quyền địa phương về các phương pháp, các chiến lược và dịch vụ quốc gia (phòng ngừa, chăm sóc phục hồi chức năng; hòa nhập kinh tế và xã hội, nhân quyền) để đảm bảo tính bền vững của mô hình can thiệp mang lại lợi ích cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất

 

Picture4.jpg  Picture7.jpg  Picture8.jpg

 

Lượt truy cập