VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Công ước Quốc Tế về người khuyết tật
Công ước Quốc Tế về người khuyết tật
Dự thảo Luật Việt Nam về Khuyết Tật Tháng 8 năm 2009
Dự thảo Luật Việt Nam về Khuyết Tật Tháng 8 năm 2009
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TÀN TẬT
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TÀN TẬT
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 81/CP
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 81/CP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1995 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TÀN TẬT
Nghị định cảu Chính phủ số 116/2004/NĐ-CP
Nghị định cảu Chính phủ số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật
Thông tư liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và đầu tư
Thông tư liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và đầu tư số 01/1998/TT-LT BLĐTBXH - BTC - BKHĐT ngày 31 tháng 01 năm 1998 về việc hướng dẫn thi hành nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ về lao động là người tàn tật
Thông tư liên tịch_Hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP
Thông tư liên tịch_Hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật
Hướng dẫn thủ tục miễm thuế đối với Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho lao động là người tàn tật
Hướng dẫn thủ tục miễm thuế đối với Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho lao động là người tàn tật
Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP
Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ về lao động là người tàn tật
Quyền lợi Người Khuyết Tật khi làm việc
Quyền lợi Người Khuyết Tật khi làm việc
Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật
Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật
Pháp lệnh về người tàn tật
Pháp lệnh về người tàn tật
Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh về người tàn tật
Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh về người tàn tật
Các văn bản học nghề dành cho người khuyết tật
Các văn bản học nghề dành cho người khuyết tật
LUẬT DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI TÀN TẬT, KHUYẾT TẬT
LUẬT DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI TÀN TẬT, KHUYẾT TẬT


Lượt truy cập