• Chưa được phân loại

Điều khoản và điều kiện

Cập Nhật lần cuối: Tháng Chín 21, 2018

Vui lòng đọc những điều khoản sử dụng này (“điều khoản”, “điều khoản sử dụng”) một cách cẩn thận trước khi sử dụng https://handicapvietnam.org website (dịch vụ “”) được điều hành bởi Handicap Vietnam (“chúng tôi”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”).

Quyền truy cập của bạn và sử dụng dịch vụ là điều kiện để chấp nhận và tuân thủ những thuật ngữ này. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản sau đó bạn có thể không truy cập vào dịch vụ.

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung ban đầu, tính năng và chức năng của nó và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Handicap Vietnam và cấp giấy phép của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc điều khiển Handicap Vietnam.

Handicap Vietnam không kiểm soát, và giả sử không có trách nhiệm, nội dung, chính sách bảo mật, hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ. Bạn tiếp tục công nhận và đồng ý rằng Handicap Vietnam không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc kết hợp với việc sử dụng hoặc sự phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ như vậy.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba mà bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập vào dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lí do gì, bao gồm không giới hạn nếu bạn vi phạm các điều khoản.

Tất cả các quy định của các điều khoản mà do bản chất của họ nên tồn tại chấm dứt sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, không giới hạn, quy định quyền sở hữu, bảo hành tuyên bố, bồi thường và hạn chế của trách nhiệm pháp lý.

Disclaimer

Việc bạn sử dụng dịch vụ là có nguy cơ duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “as is” và “như sẵn có”. Dịch vụ này được cung cấp mà không có bảo hành của bất kỳ loại nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, ngụ ý bảo đảm về khả năng bán, thể dục cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện.

Luật pháp quản

Những điều khoản này sẽ được quản lý và hiểu theo luật pháp Việt Nam mà không liên quan đến các quy định của pháp luật.

Sự thất bại của chúng tôi để thi hành bất kỳ quyền hoặc cung cấp các điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ những quyền đó. Nếu bất kỳ quy định nào của các điều khoản này được tổ chức là không hợp lệ hoặc không được thực thi bởi một tòa án, các điều khoản còn lại của những thuật ngữ này sẽ vẫn có hiệu lực. Những điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về dịch vụ của chúng tôi, và thay thế cho bất kỳ thỏa thuận trước khi chúng tôi có thể có giữa chúng tôi liên quan đến dịch vụ.

Thay đổi

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu một phiên bản là vật liệu chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp ít nhất 30 ngày thông báo trước khi bất kỳ điều khoản mới có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi vật chất sẽ được xác định theo ý của chúng tôi.

Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi những phiên bản này trở nên hiệu quả, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, xin vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những điều khoản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

You may also like...